?>

Bio Sauna

MODEL
Bio Sauna/生物桑拿

传统芬兰浴桑拿的现代模式

The model Bio Sauna/生物桑拿 is available in:

Salt Lounge Bi-O Sauna Custom Made Option
MODEL
Bio Sauna/生物桑拿

传统芬兰浴桑拿的现代模式

The model Bio Sauna/生物桑拿 is available in:

Salt Lounge Bi-O Sauna Custom Made Option

生物桑拿是传统芬兰浴桑拿的现代模式,在潮湿的环境中,最高温度约为50/60℃, 湿度范围为60/70%。通过安装生物桑拿炉-这是一种传统的带有内置蒸发器的桑拿炉,创造一种特殊的温度湿度环境,您可以舒适的享受这种体验。